en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Политика за конфиденциалност

“КОРИС БЪЛГАРИЯ ООД

 

Бихме искали да изразим благодарността си от проявения интерес към нашата компания. Защитата на личните данни е с особено висок приоритет в управлението на процесите в “КОРИС България“ ООД, наричана по-долу “КОРИС”. Използването на интернет страниците на “КОРИС” е възможно без никакво посочване на лични данни; обаче, ако даден субект на данните иска да използва специални корпоративни услуги чрез уебсайта ни, обработката на лични данни би могло да стане необходимо. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма правна основа за такава обработка, ние получаваме съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR като се спазват специфичните за страната регламенти за защита на данните.
С тази декларация за защита на личните данни нашата компания би искала да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме.
Освен това субектите на данни са информирани чрез тази декларация за защитата на данните им и за техните права.

Като администратор, “КОРИС” прилага множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани от нас, във връзка с изпълнение на ангажиментите ни. Интернет-базираните предавания на данни обаче по принцип могат да имат пропуски, така че абсолютната защита може да не бъде гарантирана. Поради тази причина,
всеки субект на данни е свободен да ни прехвърли лични данни чрез алтернатива, което означава, напр. по телефона.

1.Определения
Декларацията за защита на личните данни на “КОРИС” се основава на  термините, използвани от Европейския законодател за приемането на Общ регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията ни за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме, следните термини:

а) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с определено или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данните"). Всяко физическо лице
може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по - специално чрез позоваване на
идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението,
онлайн идентификатор или един, или повече фактори, специфични за физическото лице като
физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на
това физическо лице.

б) Субект на данните

Субект на данните е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

в) Обработка

Обработката е всяка операция или набор от операции, които се извършват с
лични данни или набор от лични данни, независимо дали са автоматизирани или не
средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение,
адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, привеждане в съответствие или
комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработката

Ограничението на обработката е маркирането на съхранените лични данни с
оглед ограничението на тяхната бъдеща обработка.

д) Профилиране

Профилирането означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни,
която се състои в използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-специално за анализ или предвиждане на аспекти, свързани с работата на физическото лице на работното място, състоянието, здравето, личните предпочитания, интересите, надеждността, поведението, местоположението или движението му.

и) Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин,
че личните данни вече не могат да бъдат приписани на конкретно физическо лице
без да се използва допълнителна информация при условие, че такава
допълнителната информация се води отделно и подлежи на съответните технически изисквания и
организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

ж) Контролер или администратор, отговорен за обработката

Контролерът или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или
юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или
съвместно с други, определя целите и средствата за обработка на лични данни
.

з) Процесор

Процесорът е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друго лице
орган, който обработва лични данни от името на администратора.

к) Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна
или не. Въпреки това, държавните органи, които могат да получават лични данни в
рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС или на държавите-членки не се считат за получатели; обработката на тези
данните от тези публични органи са в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

л) Трета страна

Третата страна е физическо или юридическо лице, публична власт, агенция или орган
различен от субекта на данните, администратора, процесора и лицата, които под прякото правомощие на администратора или процесора са упълномощени за това
да обработват лични данни.

м) Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко дадено свободно, специфично и
недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с които той или
тя, чрез изявление или чрез ясни положителни действия, приемат
обработването на лични данни, свързани с него.

2.  С кого да се свържете относно Вашите лични данни. 

Ако имате въпроси относно използването на Вашите лични данни, можете да изпратите запитване към “КОРИС” на следния адрес:

“КОРИС” България“ ООД

С адрес на регистрация :Гр. София 1421, ул.Д.Хаджикоцев № 92, вх. 1, ет. 2, ап. 3

Адрес на кореспонденция: Гр. София 1606, ул. „Яков Крайков“ № 1-А 

Телефон:+359 2 950 50 10

Имейл: gdpr@coris.bg

Уеб сайт: www.coris.bg

Лични данни, които събираме:

В зависимост от Вашите взаимоотношения с нас (например като потребител, който е притежател на застрахователна полица, застрахован или лице, предявяващо претенция, което не е притежател на застрахователна полица, свидетел, търговски или застрахователен посредник или назначен представител, или друго лице, свързано с нашата работа), личните данни, получени за Вас и Вашите близки може да включват:

             Основна идентификационна информация или информация за контакти

Вашето име, адрес, електронна поща и телефонен номер, пол, семейно положение, дата и място на раждане, пароли (включително за нашите системи), образование, физически характеристики, данни за определени дейности, като например данни за историята на опита Ви като шофьор, снимки, сведения за трудова дейност, умения и опит, професионални лицензи и членства, взаимоотношения с притежателя на полицата, застрахования или лицето, предявяващо претенция, дата и причина за смърт, нараняване или инвалидност.

             Идентификационни номера, издадени от държавни органи или агенции

Единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), номер на документ за самоличност, номер на военна книжка или номер на шофьорска или друг вид книжка, копие на документ за самоличност или на друг документ за идентификация.

             Финансова информация и подробна информация за банкова сметка

Номер на платежна карта, номер на банкова сметка и подробна информация за банкова сметка, кредитна история и кредитен рейтинг, активи, доход и друга финансова информация.

             Медицинско състояние и здравен статус

Текущо или предходно физическо или психическо медицинско състояние, здравен статус, информация за наранявания или инвалидност, извършени медицински манипулации, лични навици (например, пушене или консумиране на алкохол), информация за медицински рецепти, които ползвате или сте ползвали и медицинска история.

             Друга чувствителна информация

При определени случаи може да получим чувствителна информация относно Вашето членство в профсъюзи, религиозни организации, политически възгледи, семейна медицинска история или генетична информация (например, ако подавате заявление за застраховка посредством трето лице под формата на маркетингов партньор, който може да бъде търговска, религиозна или политическа организация). Също така, може да се сдобием с информация относно Вашето криминално досие или съдебни процеси по граждански дела по време на процедурите за превенция, откриване и разследване на измами. Също така, бихме могли да получим чувствителна информация, която Вие доброволно сте ни предоставили или сте предоставили на медицински, лечебни и здравни заведения (например, като изразявате предпочитания относно медицински лечения, които базирате на Ваши религиозни вярвания).

             Телефонни записи

Записи на телефонни обаждания до наши представители и телефонни центрове за контакти с клиенти.

             Превенция и разследване на престъпления, в това число измами и изпиране на пари

Например, може да бъде изискано от нас да предоставим определена информация на правоприлагащите органи.

             Информация, която ни позволява да осигурим определени продукти и услуги

Местоположение и идентификация на застраховано имущество (например, адрес на имуществото, регистрационен номер на превозно средство или идентификационен номер), информация във връзка с подготовка за пътувания, включително номер на резервация, възрастови категории на лицата, които желаете да застраховате, номера на полици и претенции, подробна информация за застрахователните покрития/рискове, причини за загуба, предходни злополуки или загуби, Вашият статус като директор или съдружник, или друг вид собственост или управленско участие в дадена организация, и други видове застраховки, които притежавате.

             Маркетингови предпочитания и обратна връзка с клиента

Можете да ни уведомите за Вашите маркетингови предпочитания, да попълните доброволно анкета за нивото на Вашата удовлетвореност като клиент. Също така е възможно и ние да се свържем с Вас с цел да получим обратна връзка с предоставените от нас услуги и/или за мнението Ви за нови предлагани услуги. Независимо от това, бихме желали да Ви информираме, че ще се стремим да осъществяваме контакт/и с Вас с маркетингови цели, основно с цел защита на Вашите интереси и повишаване на нивото на предоставеното Ви обслужване.

             Профил в социална мрежа и информация от Приложения

Определени лични данни за Вас бихме могли да получим, когато използвате наши Приложения или Съдържание на социална мрежа, включително Вашето потребителско име за профил в социална мрежа и снимка на профила, и други лични данни, които ни предоставите. В случай че изберете да свържете Вашия профил в социална мрежа, организирана от друг доставчик на услуги за социална мрежа, с профила (профилите) Ви на които и да са “КОРИС” Електронни Услуги, ще ни бъдат предоставени лични данни от Вашия профил в социалната мрежа, които могат да включват и лични данни – част от Вашия профил в социалната мрежа или от профилите на Ваши приятели.

3. По какъв начин използваме личните данни

Използваме личните данни, за да:

             Комуникираме с Вас и други лица като част от нашата работа.

             Ви изпращаме/предоставяме важна информация във връзка с промени в нашата политика, в други Условия, промени в “КОРИС” Електронните Услуги и друга административна информация.

             Вземаме решения относно това дали да сключим определена застраховка и да осигурим асистанс услуги, в това число оценка, обработване и уреждане на претенции в случаите, когато уреждаме спорове по претенции.

             Направим оценка на Вашата платежоспособност и обработваме плащането на застрахователната премия и други видове плащания.

             Осигурим подобрено качество, обучение и сигурност (например по отношение на записваните и преглежданите телефонни обаждания към нашите телефони за връзка).

             Осигурим превенция, разкриване и разследване на престъпления, в това число измама и изпиране на пари и анализ и управление на търговския риск.

             Провеждаме маркетингови проучвания и анализ, в това число анкети за нивото на удовлетвореност на клиентите.

             Ви осигуряваме маркетингова информация (в това число информация за други продукти и услуги, предлагани от определени партньори, които са трети страни) в съответствие с изразените от Вас предпочитания.

             Осигурим Вашата идентификация пред лицата, на които изпращате съобщения чрез използването на “КОРИС” Електронни Услуги.

             Благоприятстваме използването на функционалностите за споделяне в социалните мрежи.

             Да управляваме своята инфраструктура и стопанска дейност и да спазваме вътрешната политика и процедури, в това число и тези свързани с одит, финанси и счетоводство, фактуриране и събиране на задълженията, системи за информационни технологии, хостинг на данни и интернет страници, непрекъсваемост на дейността и управление на доклади, документация и печатни копия.

             Разрешаваме жалби и разглеждаме молби за достъп до или коригиране на данните.

             Спазваме приложимото законодателство и законовите задължения (в това число законодателство извън границите на Република България), като например тези за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма или защитата на личните данни, със законови процедури и в изпълнение на искания от страна на държавни и обществени органи (в това число тези извън границите на Република България).

             Установим и защитим законови права, защитим нашите дейности или тези на дружества от нашата група или на наши застрахователни бизнес партньори, нашите права, конфиденциалност, безопасност или имущество и/или тези на дружества от нашата група, Ваши или на други лица, и в търсене на съдебно удовлетворение или за ограничаване на нашите щети.

4. Предоставяне на лични данни в други държави 

Поради глобалния мащаб на нашата дейност, за целите, изложени по-горе, можем да предоставяме лични данни на лица, намиращи се в други държави (в това число и Канада, Съединените щати и други държави, които имат различен правен режим за защита на информацията от този в държавата, в която се намирате Вие). Например, може да предоставим лични данни с цел да обработим претенции по международни пътнически застраховки и за осигуряване на спешна медицинска помощ докато сте в чужбина. Може да предоставяме информация на международно ниво до дружества от нашата група, доставчици на услуги, бизнес партньори и държавни или обществени власти.

5. Споделяне на лични данни 

“КОРИС” може да предоставя лични данни на:

             дружества и агенти на групата

За целите на дейността, наемането на персонал и за маркетингови цели, “КОРИС” може да предоставя лични данни на други агенти на мрежата на “APRIL EMEA“ или дружества от неговата група. Списък с дружествата от групата на “APRIL EMEA“, които може да имат достъп до лични данни, можете да получите, като се свържете с нас по реда, посочен в тази Политика. “КОРИС” отговаря за управлението и сигурността на съвместно използваните лични данни. Достъпът до личните данни в рамките на групата е ограничен и се ползва само от лицата, които е необходимо да разполагат с достъп до такава информация за целите на дейността на дружеството, в това число и за маркетингови цели.

             Други страни като застрахователи и посредници

В процеса на маркетинговата дейност, предоставянето на застраховки и обработването на претенции, “КОРИС” може да предоставя лични данни на трети страни, като например други застрахователи, презастрахователи, застрахователни и презастрахователни агенти и други посредници или агенти, назначени представители, дистрибутори, маркетингови партньори и финансови институции, дружества, търгуващи с ценни книжа, болници, медицински клиники и други бизнес партньори. Това предоставяне на лични данни най-често е необходимо във връзка с предоставените Ви застрахователни услуги и е в защита на правата Ви по застрахователните договори.

             Наши доставчици на услуги

Трети лица - външни доставчици на услуги, като например медицински работници, счетоводители, актюери, одитори, експерти, адвокати и други външни професионални консултанти, доставчици на услуги, осигуряващи медицинска помощ и помощ при пътуване, доставчици на услуги, свързани с телефонните центрове за контакти с клиенти, системи за информационни технологии, доставчици на хостинг и поддръжка, доставчици на печатни, рекламни, маркетингови услуги и услуги, свързани с проучвания и анализ на пазара, банки и финансови институции, които обслужват нашите сметки, трети страни, които отговарят за администриране на претенциите или управление на документацията, лица, разследващи застрахователни искове и вещи лица, строителни консултанти, инженери, разследващи лица, съдебни консултанти, преводачи и други такива трети страни като търговци и доставчици на аутсорсинг услуги, които ни съдействат при осъществяването на нашата дейност.

             Получатели на информация при споделяне в социална мрежа

Такива получатели са Вашите приятели, свързани с Вашия профил в социална мрежа, други потребители на интернет страници и Вашите доставчици на услуги за социална мрежа, които са свързани с дейността Ви по споделяне в социална мрежа, като например - когато Вие свържете Вашия профил в социална мрежа, организирана от друг доставчик на услуги за социална мрежа, с профила Ви за “КОРИС” Електронни Услуги или когато се свържете с Вашия профил за “КОРИС” Електронни Услуги чрез профила Ви в друга социална мрежа. При свързването на Вашия профил за “КОРИС” Електронни Услуги и на профила Ви в друга социална мрежа, Вие ни разрешавате да предоставим данни на доставчика на услуги, който поддържа профила Ви в другата социална мрежа, както и заявявате, че разбирате факта, че обработването на тези данни, които предоставяме, ще бъде извършвано съгласно политиката за конфиденциалност на интернет страницата на другия доставчик на услуги за социална мрежа. Ако не желаете Ваши лични данни да бъдат предоставяни на други потребители или на други доставчици на услуги за социални мрежи, моля не свързвайте Вашия профил в друга социална мрежа с Вашия профил за “КОРИС” Електронни Услуги и не извършвайте споделяне в социални мрежи чрез “КОРИС” Електронни Услуги.

             Държавни власти и трети страни, участващи в съдебни дела

“КОРИС” може също да предостави лични данни на държавни или други обществени институции (включително, но не само, комисии за компенсация на работници и служители, правоприлагащи органи, данъчни власти и органи, разследващи престъпления) и трети страни, участници в граждански съдебни процеси, и техните счетоводители, одитори, адвокати и други консултанти и представители, за които считаме, че е необходимо с цел: (а) съблюдаване на приложимото законодателство, (б) спазване на приложимите процедури, (в) изпълняване исканията на обществени или държавни органи, в това число обществени и държавни власти извън границите на Република България, (г) прилагане и съблюдаване на нашите условия, (д) защита на нашата дейност или тази на нашата група дружества, (е) защита на нашите права, конфиденциалност, безопасност или собственост и/или тези на нашата група дружества, Вашите или на други лица и (ж) търсене на съдебно удовлетворение или ограничаване на нашите щети.

             Други трети страни

Може да предоставим лични данни на получатели на плащания, органи, осигуряващи помощ при спешни случаи (пожарна, полиция и спешна медицинска помощ), търговци на дребно, медицински мрежи, организации и доставчици на медицински услуги, превозвачи при пътувания, кредитни бюра, агенции за кредитна отчетност и други лица, участващи в произшествия, които са предмет на претенция, както и купувачи и бъдещи купувачи или други страни в дадена реална или предложена процедура по реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, цесия, прехвърляне или друг вид транзакция, свързана с цялата или част от дейността, активите или акциите.

Можете да споделяте лични данни и чрез форуми, интернет разговори (чат) и блогове и други “КОРИС” Електронни Услуги, при които можете да качвате информация и материали (включително, но не само, Съдържание на социална мрежа). Моля, имайте предвид, че информацията, качена от Вас или разкрита чрез тези услуги, ще се превърне в публично достъпна информация и ще бъде на разположение на посетителите и потребителите на “КОРИС” Електронни Услуги и на обществеността. Призоваваме Ви да бъдете много внимателни, когато вземате решение да разкриете Вашите лични данни или друга информация чрез използването на “КОРИС” Електронни Услуги.

6. Защита на данните 

“КОРИС” ще предприеме подходящи технически, физически, юридически и организационни мерки, в съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на данните. За съжаление, при прехвърляне на данни през интернет или при съхраняването им в системи за съхранение на данни, сигурността на данните не може да се гарантира на 100%. Ако имате основание да смятате, че данните Ви, получени по време на нашите взаимоотношения, вече не са защитени (например, ако смятате, че сигурността на предоставените от Вас лични данни е била изложена на риск или нарушена), моля незабавно да ни уведомите за това. (Вижте по-горе раздел „С кого да се свържете относно Вашите лични данни”).

Когато “КОРИС” предоставя лични данни на даден доставчик на услуги, доставчикът на услуги се избира внимателно и от него се изисква да прилага съответните необходими мерки, съгласно приложимото законодателство, за защита на конфиденциалността и сигурността на личните данни.

7. Запазване на личните данни 

“КОРИС” предприема разумни мерки, за да гарантира, че личните данни, които обработваме, са достоверни за целта, за която ще се използват и че са точни и пълни съобразно необходимостта от постигане на целите на настоящата „Политика за конфиденциалност”. “КОРИС” ще запазва личните данни за такъв период, колкото е необходимо за постигане на целите, изложени в настоящата „Политика за конфиденциалност”, освен ако според закона не се изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение и запазване на данните.

8. Право на коригиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора, без неоправдано забавяне, поправката на неточни лични данни, отнасящи се до него или нея. Като се има предвид целите на обработката, субектът на данните има право да има попълнени непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация. Ако даден субект на данните желае да упражни това право на корекция, той или тя, по всяко време се свържете с нашия служител по защита на данните или друг служителна администратора.

9. Лични данни на други лица

Когато предоставяте на “КОРИС” лични данни за други лица, Вие се съгласявате: (а) да уведомявате лицата за съдържанието на настоящата „Политика за конфиденциалност” и (б) да получите изискваното от закона съгласие за събиране, употреба, разкриване и прехвърляне (в това число и предоставяне в други държави) или обработване по друг начин на личните данни на тези лица в съответствие с настоящата „Политика за конфиденциалност”.

10. Проучване на клиентска удовлетвореност

Ние ще Ви предоставим непрекъсната възможност да ни информирате за Вашето мнение по повод предоставяните услуги. Можете също да се свържете с нас чрез електронен адрес: operations@coris.bg или gdpr@coris.bg или като ни пишете на адрес: “КОРИС” България гр. София 1606 ул.”Яков Крайков“ № 1-А, за да ни уведомите за вашите препоръки, удовлетвореност или жалби.

Получаване на съобщения (например SMS текстови съобщения)/телефонни обаждания/пощенски съобщения от нас : В случай че повече не желаете да получавате съобщения/телефонни обаждания/пощенски съобщения от “КОРИС” оттук нататък -  можете да се откажете от получаването на такива съобщения, като се свържете с нас на горепосочените адреси.

11. Молби за достъп и коригиране на данни, за упражняване на право за изтриване, за ограничаване на обработването и за въпроси и притеснения. 

Имате право на достъп, да коригирате и да изразите несъгласие за разкриване или да пожелаете изтриване или скриване на Вашите лични данни при определени основания. Моля, свържете се с нас по гореописания начин в раздел „С кого да се свържете относно Вашите лични данни” във връзка с такива молби или ако имате въпроси или притеснения за начина, по който обработваме и/или разкриваме Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че някои лични данни е възможно да не подлежат на право на достъп, корекции, възражения, изтриване или скриване съгласно местното законодателство за конфиденциалност и защита на данните.

Вие имате право да поискате от “КОРИС” да изтрие свързаните с Вас лични данни, когато е приложимо някое от посочените основания: 1) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 2) Вие – като субект на данните - сте оттеглил/а своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, когато основание за обработване е Вашето съгласие, и няма друго правно основание за обработването; 3) Вие – като субект на данните – сте възразил/а срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 4) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 5) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо “КОРИС” като администратор на лични данни; 6) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Бихме желали да Ви информираме, че съществуват хипотези, при които имаме основание да Ви откажем заличаването на Ваши лични данни.

Също така, имате право да изискате от “КОРИС” като администратор да ограничи обработването на Ваши лични данни, когато: 1) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на “КОРИС” да провери точността на личните данни; 2) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; 3) “КОРИС” като администратор не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 4) Вие сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “КОРИС” имат преимущество пред интересите Ви като субект на лични данни; 5) Освен това субектът на данните има право да получи информация
- дали личните данни са били прехвърлени в трета държава или не.

12. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни, са:
- съответния задължителен период на запазването им, като след изтичането на този период,
съответните данни рутинно се изтриват, стига да не са повече
необходими за изпълнението на договора или за откриване на договор.

 

13. Предоставяне на лични данни като законови или договорни изисквания;
Изискване, необходимо за сключване на договор;
Задължение по договори, където трябва да бъдат предоставени лични данни; възможни последици от непредоставяне на такива данни.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни се изисква частично от закона
(например данъчни разпоредби) или също така могат да произтичат от договорни разпоредби (напр.информация за договорния партньор). Понякога може да е необходимо
да се сключи договор, където субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас.

Субектът на данни е, например, задължен да ни предостави лични данни, когато нашата компания подпише договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен.

Нашият служител по защита на данните следва да пояснява на субекта на данните дали
предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор.

При упражняването на законовите Ви права като субекти на лични данни, бихме желали да отчитате факта, че предоставяните от “КОРИС” услуги са пряко свързани и изцяло зависят от верността и точността на предоставените от Вас лични данни.

14. Услуги на трети лица

Тази „Политика за конфиденциалност” не касае и ние не носим отговорност за конфиденциалността, информацията или други практики на трети лица, включително трети лица, които управляват интернет страници или услуги, към които “КОРИС” Електронни Услуги осъществяват връзка.

Моля да имате предвид, че ние не носим отговорност за политиките и практиките по събиране, използване и разкриване на лични данни (включително за политиките за информационна сигурност) на други организации, като Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® и всеки друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на платформи за социални мрежи, доставчици на операционни системи, доставчици на безжични услуги или производители на електронни устройства, включително за каквито и да било лични данни, които Вие разкривате на други организации чрез или във връзка с “КОРИС” Електронни Услуги.

15. Използване на “КОРИС” Електронни Услуги от непълнолетни

“КОРИС” Електронните Услуги не са насочени към лица под осемнадесет (18) годишна възраст и молим такива лица да не предоставят лични данни посредством “КОРИС” Електронни Услуги.

16. Промени в политиката за конфиденциалност

Периодично преразглеждаме настоящата „Политика за конфиденциалност” и си запазваме правото да въвеждаме промени по всяко време във връзка с промени в нашата дейност и правните изисквания. Ще публикуваме обновяванията на нашата интернет страница.

Моля, погледнете датата на “ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ” в долния ляв край на настоящата „Политика за конфиденциалност”, за да видите кога е била последната внесена поправка.

Последна актуализация 29.03.2019.

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

  • Пътувате в чужбина
  • Искате сигурност и спокойствие
  • Имате нужда от помощ