en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Условия за ползване

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА http://WWW.CORIS.BG

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Website на „Корис България“ ООД

I. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ

1.Чрез достъп до съдържанието на https://www.coris.bg, Вие се съгласявате да спазвате условията, посочени тук, и приемете нашата политика за поверителност. Ако не сте съгласен с условията, изложени в настоящото споразумение не трябва да използвате продуктите или услугите на интернет страницата, а да напуснете незабавно.

2.Вие се съгласявате, че не трябва да използвате Уебсайта за незаконни цели, и ще спазвате всички приложими закони и наредби в РБългария. Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта по начини, които могат да нарушат работата, компроментират съдържанието на уебсайта, или по друг начин, чрез който да бъде намалена общата функционалност на уебсайта.

3. Вие също се съгласявате да не застрашавате сигурността на Уебсайта или да опитвате да получите достъп до забранени за общи потребители области или поверителна информация.

4. Вие се съгласявате да носите пълна отговорност за всякакви искове, загуби, разходи, включително съдебни такси, направени от нас, произтичащи от всяко нарушение на правилата и условията, изложени в настоящото споразумение.

II. ПРОМЯНА

5.„Корис България“ ООД си запазва правото да променя всяка част от този договор без предизвестие и използването на уебсайта ще се счита за приемане на това споразумение. Ние съветваме потребителите редовно да проверяват реда и условията на настоящото споразумение.

6. „Корис България“ ООД има пълно право да променя или премахне част от този сайт, без предупреждение или задължение, произтичащо от такова действие.

III. ПОТВЪРЖДEНИЕ ЗА ПОКУПКА

7. Вие ще получите имейл за потвърждение, с вашата застрахователна полица, покритията по нея и общи условия свързани с нея. В съдържанието на електронното писмо ще се посочва номера на вашата застрахователна полица, името на застрахованото лице, началната дата на застраховката, застрахователният период и териториалният обхват, както и общата цена (премия), която сте платили за застрахователната полица.

IV. ДОГОВОР

8. Вашата застрахователна полица е договор между Вас и представляваният от нас Застраховател. Чрез закупуване на застрахователна полица, Вие се съгласявате да се придържате към условията, посочени в договора.

9. Общите условия за всяка една от застрахователните полици, които ние предлагаме са на разположение на всяко лице, посетило нашият уебсайт и могат да бъдат прегледани в тяхната цялост по всяко време.

10. Моля, обърнете внимание, че избраната от Вас застрахователна полица ще бъде изпратена до Вас по имейл, след като сте закупили застраховка „Помощ при пътуване“ от нас.

11.Тези условия не засягат законните Ви права.

V. ЦЕНИ

12.Цените (премиите) по застраховките, които виждате на нашия уебсайт представляват пълната и крайна сума дължима по полицата Ви, която включва и дължимия върху премията данък.

VI ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

13.„КОРИС България“ ООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за непреки, специални или последващи щети, включително загуба на стопанска дейност, приходи, печалба, или данни, във връзка с използването на Уебсайта.

14.Настоящото споразумение цели, да се изключи всякаква отговорност за смърт или телесна повреда, възникнали в резултат на небрежност от страна на „КОРИС България“ ООД, неговите служители или агенти.

VII. АВТОРСКО ПРАВО

15.Цялата интелектуална собственост на „Корис България“ ООД, включваща и не ограничаваща се до търговски марки, търговски наименования, патенти, регистрирани дизайни и други автоматични права на интелектуална собственост, получени от естетиката и функционалността на Уебсайта остават собственост на „Корис България“ ООД.

16. Чрез използването на Уебсайта, Вие се съгласявате да спазвате правата на интелектуална собственост на „Корис България“ ООД, както и да не копирате, изтегляте, предавате, възпроизвеждате, отпечатвате или използвате за търговски цели всички материали, съдържащи се в уеб сайта.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

17.„Корис България“ ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на Уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на дружеството, информацията на Уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „Корис България“ ООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на Уебсайта.

18.„Корис България“ ООД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната информация на този Уебсайт. Също така никой от дружеството, или от неговите управител или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този Уебсайт или информацията на него.

IX. ТРЕТИ СТРАНИ

19.Уебсайтът може да съдържа хипервръзки към уебсайтове, управлявани от трети страни.“Корис България“ООД не контролира тези сайтове и не поема отговорност за тях и не носи отговорност по отношение на тяхното съдържание.

20. Включването на хипервръзки към такива сайтове не предполага одобрение на мнения, изявления или информация, съдържащи се в такива сайтове.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

21.Настоящото споразумение ще се ръководи от законите на Република България и всеки потребител на Уебсайта се съгласява чрез използването му да бъде обвързан изключително от компетентността на Българския съд и Българското законодателство.

XI.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

22.В резултат на функционирането на този Уебсайт и във връзка с всички предоставяни от нас услуги, Вие декларирате, че се съгласявате да получим определена информация за Вас. Това споразумение регулира принципите, които ръководят нашата политика за обработка и използването на тази информация.

23.Чрез достъпа и използването на този сайт, Вие се съгласявате с начина по който ние обработваме, съхраняваме и използваме тази информация в съответствие с принципите, описани в тези условия за защита на личните данни.

24. Ние ограничаваме събирането и използването на Вашата информация и събираме само такава информация, която се изисква за високи стандарти на обслужване, за да Ви информираме за продуктите и услугите, които предлагаме, а също така и за административни цели.

25.Ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме сигурността и поверителността на всяка информация, която ни предоставяте. Ние обаче не можем да гарантираме абсолютната сигурност на всяка информация, която разкривате он-лайн. Вие приемате последиците от предоставяне на информация по интернет, по отношение на сигурността и няма да ни държите отговорни за всяко нарушение на сигурността или разкриване на информация.

26. Ние няма да разкриваме Вашата информация на външна организация, освен ако преди това сме Ви информирали, чрез официална кореспонденция и не сме получили Вашето писмено съгласие за това. „ Корис България“ООД може да разкрие Вашата информация, при поискване от държавни органи и администрация, ако това се изисква по закон.

27. Вие се съгласявате, че ние може да разкрием всякаква информация, поискана във връзка с Вас на всеки регулаторен орган, на когото сме обект или на всяко лице с власт да изисква подобна информация по силата на даден нормативен акт, или когато трета страна е предоставила недвусмислено писмено доказателство, че действително и разумно вярва, че употребата от Ваша страна на сайта е довела до клевета, и още, че разкриването на Вашите данни е необходимо:

27.1. за целите на, или във връзка с съдебно производство, включително бъдещи съдебни дела;

 27.2. с цел получаване на правно становище, или по друг начин е необходимо за целите на установяване, упражняване или защита на законните права.

Вие имате право на достъп по силата на Закона за защита на личните данни до информация, която ние имаме за Вас в нашите регистри.

28.Ние ще съхраняваме информацията, събрана от нас или от трета страна в електронна и в други форми. Тази информация може да се използва за целите, описани в това споразумение, а също  може да се предоставя на трети страни с цел:

28.1 да способства за провеждането на поверително проучване на пазара,  от името на потенциален кредитор;

28.2. да позволи предоставянето на услуги, които сте заявили, за

предоставяне статистическа информация за трети лица и бизнес партньори.

29. С изключение на предвиденото в рамките на законните правила на бизнес практиката, не е допустимо поддържащия персонал на комуникационните системи умишлено да бъде запознат със съдържанието на транзакциите и друга лична информация, или да разкрива или по какъвто и да е друг начин да използва това, което е  видял, чул или прочел. Ако, обаче, са открити нарушения на закона или политиката на компанията, поддържащият персонал се задължава да информира за това съответния отговорен служител на „Корис България“ООД.

30.“Корис България“ООД не получава лични данни от Вашия компютър и не събира лична информация за Вас, освен ако Вие не предоставите лично информация на нашия сървър.

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

  • Пътувате в чужбина
  • Искате сигурност и спокойствие
  • Имате нужда от помощ